Provozní řád

UBYTOVACÍ ŘÁD penzion U Pašeráka

 

 

 1. Každý host je povinen řídit se UBYTOVACÍM ŘÁDEM, požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny ve vstupním vestibulu penzionu. Na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě nejasností s ubytovacím řádem má právo na ústní vysvětlení pojmů odpovědným pracovníkem ubytovatele.Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád. V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel penzionu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.

 

 1. V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti.

 

 1. Snídaně se podává od 08:00 do 10:00 hod, večeře od 17:30 – 18:30.

Školky a školy v přírodě či na lyžařském výcviku mají svůj denní režim.

 

 1. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnutý jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován. Má-li host potvrzeno ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je mu účtována odpovídající cena i v případě, že byl ubytován sám ve vícelůžkovém pokoji.

 

 1. Úhradu za ubytování a služby je ubytovaný platící v hotovosti povinen zaplatit předem při nástupu ubytování, a to ve výši dle platného ceníku (smluvní cenu).

 

 1. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 14:00 hod., poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hodin. Pokud provoz penzionu dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.

 

 1. Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení, jakož i společné prostory, vč. společné kuchyňky.

 

 1. Zákaz přechování zbraní, omamných prostředků a podobných životu nebezpečných předmětů v prostorách penzionu. Na pokojích, chodbách a společných prostorách udržovat pořádek.

 

 1. Vaření na pokojích zakázáno. Na přípravu jídel používat výhradně kuchyňku.

 

 1. Bez souhlasu obyvatele nepřemisťovat nábytek.

 

 1. Není dovoleno donášet na pokoje sportovní nářadí a předměty (lyže,sáňky, kola), pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo. Chodit po schodech výhradně jen v bezpečné obuvi tzv. v přezůvkách.

 

 1. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod. výjimkou jsou holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia, počítače. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

 

 1. Při odchodu z pokoje, ze společné kuchyňky a dalších společných prostor ( společenská místnost  ap.) je ubytovaný povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, plynových či elektrických spotřebičů, zavřít okna a dveře a při ukončení pobytu předat pokoj a odevzdat klíče pověřené osobě.

 

 

 

 

 1. Domácí mazlíčky rádi přivítáme při předchozí domluvě. Není dovoleno, aby zvířata byla v prostorách penzionu, a to včetně pokoje ponechávána bez dozoru ubytovaného hosta. Zvířata nesmí odpočívat – ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta Odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku penzionu má osoba, která zvíře doprovází.

 

 

 1. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.

 

 1. Zadní vchodové dveře od penzionu a lyžárnu je nutno neustále ZAMYKAT.

Nenechávejte své hmotné věci v autě, na autě a venku ani na chvíli nezbytně nutnou.

 

 1. Restaurace je otevřena dle platné otvírací doby.

 

 1. Ve všech prostorách penzionu ZÁKAZ KOUŘENÍ !

 

 1. Ubytovaný je povinen chovat se v ubytovacích prostorách i v domě, zejména v době od 21.00 hod. do 6.00 hod. tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných. V případě, že ipřes

           výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád,

           může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby ubytování zrušit.

 

 1. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách penzionu je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady. Je zakázáno polepovat stěny a dveře, taktéž zatloukání hřebíčků a připínáčků do stěn, dveří a nábytku.

 

 1. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení dobrých mravů na penzionu.

 

 1. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i v jeho venkovní části.

 

 1. K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a

      parkovat na určených místech. Není dovoleno ponechání motoru v chodu.

 

 1. Vstup na okolní pozemky penzionu, zahradu i parkoviště pouze na vlastní

nebezpečí hosta! Nezdržujte se v okolí penzionu, kde hrozí pád sněhu či ledu!

 

 1. Penzion neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu a odložených, pokud ty věci nebyly uloženy na místě k tomu vyhrazené. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion jen

tehdy, převzal-li je do vlastní úschovy proti potvrzení. Majetek ubytovaných není pojištěn.

 

 1. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.

 

 1. Stížnosti ubytovaných, jakož i všechny záležitosti týkající se ubytování, popř. případné návrhy na zlepšení služeb penzionu se přijímají a projednávají s majitelem či jeho zástupcem nebo na tel. 603 256 865.

 

 

 

V případě porušení výše uvedených bodů je ubytovatel oprávněn účtovat ubytovanému smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč a to za každý případ. Opakované porušení má za následek

okamžité zrušení pobytu a opuštění penzionu.

 

 

POŽÁRNÍ ŘÁD

 

Osoba, která zpozoruje požár je povinna:
 1. Pokusit se uhasit požár všemi dostupnými prostředky
 2. Okamžitě požár ohlásit personálu penzionu U Pašeráka nebo na telefon +420 603 256 865 vedoucímu a  na telefonní číslo hasičů 150
Způsob vyhlášení požárního poplachu:

Telefonicky a voláním “HOŘÍ !”

Při hlášení zřetelně uvést:

 1.  kdo volá
 2.  místo a rozsah požáru
 3.  číslo telefonu a odkud je voláno

Postup po vyhlášení požárního poplachu:

 1.  Provést evakuaci osob z penzionu
 2.  Kontrolou všech pokojů, místností a prostor penzionu vyloučit opomenutí nějaké osoby
 3.  Při opouštění penzionu zamezit šíření požáru uzavřením oken a dveří
 4.  Je potřeba provést vypnutí proudu v penzionu v rozvodné skříni ,která se nachází na chodbě za prvními dveřmi,které se nacházejí u hlavních vchodových dveří do silnice.
 5.  Uzavření plynového propan-butanového ventilu ve skříni HUP (žluté) na stěně penzionu vedle příjezdové cesty na parking penzionu uprostřed délky budovy
 6.  Uzavření plynových ventilů na podzemních nádržích na plyn propan-butan,které se nachází severně 20 metrů od penzionu a jsou oploceny zeleným pletivem.

Ostatní úkoly se řídí dle pokynů velitele zásahu

Je v zájmu každého ubytovaného v penzionu seznámit se s ustanovením požárních dokumentů

 

Ohlašovna požáru vedoucímu penzionu       + 

Důležitá telefonní čísla:

Linka tísňového volání:

 Hasičský záchranný sbor        150

 Policie České republiky           158

 Záchranná zdravotní služba    155

Jednotné evropské číslo tísňového volání  112

Městská policie                             156

     

 

 

Cesty a způsob evakuace: Evakuaci řídí personál penzionu, je-li přítomen, jinak dospělá osoba. Evakuace: Osoby z restaurace hlavním vchodem do restaurace směrem k hlavní silnici, příp. okny. Z prostor penzionu hlavním vchodem pro ubytované, tedy spodním vchodem směrem do zahrady popř.okny v místnosti spodního vchodu do zahrady. Pro únik osob při požáru v penzionu lze také použít vchodové dveře na terasu , které se nachází v přízemí u schodiště a okna jídelny, která se nachází v přízemí směrem k silnici.Pro směr úniku z ubytovací části penzionu při požáru jsou na chodbách a stěnách zelené směrové tabule, které vyznačují směr úniku.

 

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ

 

 

Důležitá telefonní čísla:

150         Hasičský záchranný sbor ČR

155         Zdravotnická záchranná služba

158         Policie ČR             

112         Jednotné evropské číslo tísňového volání

+420 603 256 865 Provozovatel Jakub Novák

 

 

 

1.

Dětské hřiště slouží ke hrám a relaxaci. Vstup a použití hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí.

2.

Prvky na hřišti jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 12let. Pobyt na dětském hřišti je na vlastní

nebezpečí, za dítě ručí rodič, odpovědný zástupce, či jiná dospělá osoba starší 18 let.

3.

Dětem mladším 6 let je vstup na hřiště a využívání instalovaného vybavení povoleno pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodiče, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby starší 18 let.

  

 

UŽIVATELŮM JE ZAKÁZÁNO:

  1. Vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí;

  2. V prostoru dětského hřiště kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku, vnášet zbraně;

  3. vstupovat do prostoru dráhy houpačky v době jejího pohybu

  4. Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu;

  5. Vodit či nechat vnikat na dětské hřiště zvířata;

  6. Vstupovat do areálu dětského hřiště pokud je sportovní areál uzamčen;

  7. Úmyslně poškozovat a znečišťovat zařízení dětského hřiště;

  8. Vjíždět do areálu hřiště motorovými prostředky.

  9. je výslovně zakázáno klouzání se hlavou dolů a ve stoje

10. houpání se na řetízkových houpačkách bez přidržování se oběma rukama, popř. vyskakování ze sedátka za pohybu

11. provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště

 12. používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání

 13. vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý

 14. přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví)

 15. konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky

 16.  pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech

 

KAŽDÝ UŽIVATEL JE POVINEN:

1. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní uživatele, ani sám sebe;

2. V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo;

3. V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně zabránit dítěti vstupu na herní zařízení;

4. Respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště;

5. Udržovat v prostoru hřiště čistotu, odpadky odhazovat do určených sběrných nádob;

6. Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních správci hřiště, nebo jeho provozovateli

 

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba;

Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele;

Porušení povinností tohoto provozního řádu je sankcionováno dle platných právních předpisů.

V případě nerespektování provozního řádu si vlastník a provozovatel vyhrazuje právo vykázat uživatele z prostoru dětského hřiště. Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad. Jakékoliv závady na herních prvcích je nutné oznámit provozovateli.

 

Udržujte prosím čistotu a pomozte nám chránit náš společný majetek

 

 

Prvky:

 

Kolotoč u ohniště: točit se mohou pouze 4 osoby do 12 let

Houpačky se skluzavkou vedle bazénu: jedna houpačka pro batolata, druhá pro jednu osobu do 15let a klouzačka do 8 let

Modrostříbrné houpačky vedle bazénu: do 15let, ale nepřetěžovat!

Lanový můstek: od 6 let do 15 let, po jedné osobě

Lezecká stěna a provaz: od 4 let do 15 let, vždy po jedné osobě

Červený kolotoč za lanovým můstkem: určené pro 4 osoby od 6 – 15 let

Zahradní houpačka s výhledem: max. pro 4 osoby, tedy do 150 kg

Trampolína menší: do 150 kg

Trampolína větší: do 200 kg